Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). 

Potvrdením a odoslaním formulára na podstránke Kontakt udeľujem prevádzkovateľovi Brikona, s.r.o., so sídlom: Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50 619 853 súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účel evidencie objednávok tovaru a služieb a bezplatnej technickej poradne v rámci vykurovacích systémov a zariadení v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa. Osobné údaje je možné spracovať na základ udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o skutočnostiach:
• moje osobné údaje budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu
• moje osobné údaje nebudú uchovávané na žiaden iný účel, ako na ten, na ktorý boli získané